ประชาสัมพันธ์รับโอน

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ด้วยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาล หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่างตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ประจำปีงบประมาณ 2561 – 2563) ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ จำนวน 9 ตำแหน่ง 9 อัตรา
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวน 7 ตำแหน่ง 7 อัตรา
1. หัวหน้าสำนักปลัด (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
2. หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
3. หัวหน้าฝ่ายปกครอง (นักบริหารงานทั่วไประดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
4. หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ (นักบริหารงานการคลังระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
5. หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง (นักบริหารงานช่างระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
6. หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข (นักบริหารงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ระดับต้น)
7. หัวหน้ากองการประปา (นักบริหารงานประปาระดับต้น) จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งประเภททั่วไป จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
1. เจ้าพนักงานพัสดุ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
2. นายช่างผังเมือง (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ใดมีความประสงค์จะโอน (ย้าย) และมีคุณสมบัติตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ให้ยื่นความประสงค์ โดยจัดทำคำร้องขอโอน (ย้าย) พร้อมสำเนาบัตรประวัติ (ก.พ.7) หนังสือยินยอมให้โอน หนังสือรับรอง ความประพฤติ มายังสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี หากมีข้อสงสัยประการใดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-3643-9106 ในวันและเวลาราชการ

 


 

  4 ธันวาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ให้ความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลมหาโพธิ  ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้างตามโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding)   

        DOWNLOAD หนังสือขอความอนุเคราะห์จาก อบต.มหาโพธิ  .

       DOWNLOAD ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.มหาโพธิ  

       DOWNLOAD เอกสารประกวดราคา อบต.มหาโพธิ   .

        DOWNLOAD รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ/ขอบเขตของงาน (Term of Rerence : TOR ) อบต.มหาโพธิ   

Visitors: 17,896