ประเพณีลอยกระทง พ.ศ. 2561

22 พ.ย.61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดงานประเพณีลอยกระทง  ประจำปี 2561 ขึ้น ณ วัดสว่างอารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป  โดยในกิจกรรมภาคบ่าย (15.00 น.) จัดให้มีการเดินขบวนแห่กระทง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่จำนวนมาก อาทิ  ขบวนของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ (ผู้บริหาร /สภา/พนักงาน/ลูกจ้าง)  โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์  โรงเรียนสร้างพัฒนา  โรงพยาบาลสระโบสถ์  หน่วยงานราชการในอำเภอสระโบสถ์  หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวสระโบสถ์ โดยใช้เส้นทาง ถนนสายกลาง เพื่อเข้าสู่วัดสว่างอารมณ์  และในกิจกรรมในภาคค่ำ (18.00 น.) จัดให้มีการประกาศผลการประกวดกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนสร้างพัฒนา  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์  รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด (สาขาสระโบสถ์)  ตามด้วย รับชมการแสดงจาก โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์  โรงเรียนสร้างพัฒนา  ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงจาก จาก โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  ...ซึ่งงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย  ศรีเมือง นายอำเภอสระโบสถ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด  งานลอยกระทง ในปีนี้มีประชาชนชาวสระโบสถ์มาร่วมสืบสานประเพณีโบราณร่วมกันอย่างมากมาย.

Visitors: 17,894