ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟร่วมกับภาคเอกชน 2561

31 ตุลาคม 2561  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร่วมกับ หน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.น้ำตาลสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการกิจการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และสร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน.
Visitors: 17,894