โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561      กิจกรรม 1 ตำบลซ่อม

วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นำโดย นายอุบล กล้วยดี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ มอบป้ายบ้าน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม 1 ตำบลซ่อม โดยจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมหลังคา ให้แก่ นางแต๋ว งามเลิศ ม.12 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

Visitors: 17,897