โครงการส่งเสริมอาชีพพออยู่พอกิน ประจำปีงบประมาณ 2561

31 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสะโบสถ์ งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการพออยู่พอกินประจำปี 2561 ฝึกสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยลุงพิเชษฐ์  มังกรทอง ปราญช์ชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี  เพื่อส่งเสริมให้เกษตรประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  พัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร  ส่งเสริมการลดต้นทุนทางด้านการผลิต  เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยมี ท่านอุบล กล้วยดี รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอาชีพ ทำให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ.

Visitors: 17,897