โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร

23 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล ครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ และตัวแทน อสม.ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยมี นายธนกิตติ ขุ่มแร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง และ นางวนิดา ขุ่มแร่ เภสัชกรชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลสระโบสถ์ ผู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ 

Visitors: 17,897