มอบรถโยกแก่ผู้พิการ

21 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์มอบรถโยกให้แก่ผู้พิการในตำบลสระโบสถ์ (ได้รับการสนับสนุนรถโยกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี) จำนวน 6 ราย เพื่อให้ผู้พิการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงได้ของผู้พิการที่จะได้รับการบริการจากรัฐ.

Visitors: 17,897