ประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561

10 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1)  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่  การพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562.
Visitors: 17,897