โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561

6-10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสระโบสถ์ โดยงานพัฒนาชุมชนจัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ฝึกทั้งหมด 4 อาชีพด้วยกัน ได้แก่ ฝึกสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ถักเปลยวน ถักพรมเช็ดเท้า ถั่วเคลือบน้ำตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริม ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก.
Visitors: 17,894