โครงการ มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ประชาสัมพันธ์ รับบริจาคมือถือเก่า ไม่ใช้แล้วจากประชาชนชาวสระโบสถ์  ตามโครงการโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำส่งรวบรวมรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง
Visitors: 17,894