ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์

ประกาศเทศบาลตำบลสระโบสถ์ (งานพัฒนาชุมชน) เรื่อง การตรวจสอบและจัดทำทะเบียนประวัติผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยผู้มีสิทธิสามารถนำ บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง) ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง) และสำเนาหน้าสมุดบัญชี ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) สาขาสระโบสถ์ กรณีเป็นผู้พิการให้นำบัตรประจำตัวครพิการ(ตัวจริง) มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย  ท่านสามารถมาแสดงตน ณ ห้องงานพัฒนาชุมชน  สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ภายในเดือนตุลาคม 2561 ในวันและเวลาราชการ.


 

Visitors: 17,894