ด้านการเมืองการบริหาร

โครงสร้างและอัตรากำลังในการบริหารงานของเทศบาล

         เทศบาลตำบลสระโบสถ์เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีนายกเทศมนตรีทำหน้าที่ในการบริหารงานของเทศบาล มีรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน  และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1  คน โดยมีสภาเทศบาลประกอบด้วยสมาชิกทั้งหมด 12 คน  ทำหน้าที่ตรวจสอบควบคุมการบริหารงานของคณะผู้บริหาร และการพิจารณาออกเทศบัญญัติต่าง ๆ ในส่วนการปฏิบัติงานอันเป็นภารกิจประจำ เป็นหน้าที่ของพนักงานเทศบาล โดยมีปลัดเทศบาลเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ตามแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ แนบท้าย

 

อัตรากำลังพนักงานเทศบาล  ณ  วันที่  30  มิถุนายน 2558  ประกอบด้วย

                    1) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 8          จำนวน           1          อัตรา

                    2) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 7          จำนวน           4          อัตรา

                    3) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 6          จำนวน           8          อัตรา

                    4) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 5          จำนวน           3          อัตรา

                    5) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 4          จำนวน           3          อัตรา

                    6) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 3          จำนวน           4          อัตรา

                    7) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 2          จำนวน           0          อัตรา

                    8) พนักงานเทศบาลสามัญ         ระดับ 1          จำนวน           6          อัตรา

                    รวมอัตรากำลังที่มี  ณ  ปัจจุบัน            จำนวน      29      อัตรา

                              อัตราว่าง                                      จำนวน    11   อัตรา

                              กรอบอัตรากำลังรวมทั้งสิ้น               จำนวน    51  อัตรา

                              อัตรากำลังลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้างตามภารกิจ  ที่มี  ณ  ปัจจุบัน  จำนวน   6  อัตรา

                                        1) ลูกจ้างประจำ                                       จำนวน    5  อัตรา

                                        2) พนักงานจ้างตามภารกิจ                         จำนวน    1  อัตรา

           เทศบาลได้ดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยได้ดำเนินการเพิ่มกรอบอัตรากำลังพนักงานเทศบาลไว้เรียบร้อยแล้ว

          การคลังท้องถิ่น

                    การบริหารรายรับ – รายจ่าย  ในปีงบประมาณ เปรียบเทียบย้อนหลัง 5 ปี

รายการ/ปี พ.ศ.

พ.ศ.2553

พ.ศ.2554

พ.ศ.2555

พ.ศ.2556

พ.ศ.2557

รายรับ

51,042,614.17

37,756,131.06

39,206,609.06

44,217,034.95

44,062,820.59

รายจ่าย

46,900,468.87

37,417,015.88

36,171,451.14

39,864,902.24

39,234,747.28

                  

      
จากข้อมูลข้างต้นนี้ แสดงให้เห็นว่าเทศบาลมีสถานะทางการคลังดี มีอัตราการเพิ่มขึ้นของรายรับสูงขึ้นทุกปี

          เนื่องจากการจัดเก็บภาษีที่ตรงตามเป้าหมาย ประชาชนให้ความร่วมมือในการเสียภาษีให้เทศบาลเป็นอย่างดี มีแนวโน้มของการเพิ่มขึ้นของรายรับที่จัดส่งจากส่วนกลางทุกปี โดยมีรายจ่ายน้อยกว่ารายรับ ปัจจุบันเทศบาลมีเงินสะสม  ณ  วันที่  30 กันยายน2557  จำนวน   9,946,166.79    บาท และมีเงินที่เทศบาลส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล  จำนวน 6,567,524.34  บาท

          การอำนวยการเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสวัสดิการของประชาชน

           เทศบาลมีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยมีงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งให้บริการรับแจ้งเหตุเพลิงไหม้และสาธารณภัยต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานและลูกจ้างที่ปฏิบัติงาน จำนวน 15  ราย พร้อมกับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 185 นาย มีรถดับเพลิง จำนวน 1 คัน รถน้ำ จำนวน 3 คัน นากจากนั้นยังมีตู้ยามของเจ้าหน้าที่รักษาการณ์ รวมทั้งสายตรวจปฏิบัติงานดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในชุมชนด้วย ตลอด 24 ชั่วโมง                                                 

          บทบาทการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมทางการเมืองการบริหาร

             ประชาชนได้เข้ามามีบทบาทในทางการเมือง  การบริหารงานของเทศบาล  ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ในทางตรงได้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล เมื่อวันที่  26  มกราคม  2557  จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งทั้งสิ้น  5,015  คน  มีผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง  จำนวน  4,726  คน  คิดเป็นร้อยละ  78.57  ในทางอ้อมเทศบาลได้เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการบริหารราชการของเทศบาล โดยผ่านการเวทีประชาคม ผ่านคณะกรรมการชุมชนและผู้นำท้องถิ่นกลุ่มองค์กรอื่น โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนเสนอแผน/โครงการให้ตรงกับปัญหาความต้องการที่เกิดขึ้น เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาเทศบาล การร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจรับการจ้างในโครงการต่าง ๆ ของเทศบาลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535   รวมทั้งเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบการบริหารงานของเทศบาลได้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารปี พ.ศ.2540   โดยที่คณะผู้บริหารได้ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลตลอดมา 

                                                   

Visitors: 17,896