ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

            ทรัพยากรน้ำ (ประเภท/จำนวน/สภาพแหล่งน้ำและการใช้ประโยชน์) มีดังนี้

                        - คลองระบายน้ำ                     1   แห่ง

                        - สระน้ำกระลางทานน้อย          1   แห่ง          ใช้ในการอุปโภค

                        - สระน้ำวัดสว่างอารมณ์            1   แห่ง          ใช้ในการอุปโภค

                        - ห้วยหนองกำรี                      1  แห่ง           ใช้ในการเกษตรกรรม

                        - คลองตากัง                          1   แห่ง          ใช้ในการเกษตรกรรม

                        - คลองห้วยใหญ่                     1  แห่ง           ใช้ในการเกษตรกรรม

 

        สภาพสิ่งแวดล้อม

                         เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาล ยังมีลักษณะเป็นกึ่งชนบทยังไม่เกิดมลพิษมากนัก แต่ยังต้อง

            มีการพัฒนาในหลายด้าน เช่น การจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย การจัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ ระบบกำจัดขยะ ซึ่งนับวันจะมี

            ปริมาณมากขึ้น ปัจจุบันนี้เทศบาลได้จัดการปัญหาขยะโดยใช้วิธีฝังกลบ  เทกอง  และเผา ปริมาณขยะและสิ่งปฏิกูล

            มีจำนวน 740 ตัน/ปี โดยเทศบาลสามารถจัดเก็บได้ 610 ตัน/ปี

                                                     

Visitors: 17,894