สภาพสังคม

          การศึกษา

                    ในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ มีการศึกษาแบ่งเป็น ๒ ระบบ คือ

                    1.  การศึกษาในระบบโรงเรียน  มี  2  ระดับ  คือ

                        ระดับก่อนประถมศึกษา  มีสถานศึกษา 2 แห่ง คือ

                              1.1  โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์  จำนวนครู/อาจารย์   14  คน  จำนวนนักเรียน  240  คน

                                   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ครูพี่เลี้ยงเด็ก  จำนวน   5  คน

                                  จำนวนเด็ก 124  คน แบ่งเป็นชาย 60 คน หญิง 64 คน

                              1.2  ระดับมัธยมศึกษา มีสถานศึกษา  1  แห่ง  คือ

                                   โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร  ของกรมสามัญศึกษา   มีจำนวนครู/อาจารย์   21  คน

                                  จำนวนนักเรียน  480  คน

                    2.  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  แบ่งเป็น

                        การศึกษาสายสามัญ  มีจำนวนบุคลากร  8  คน  มีจำนวนผู้เข้ารับการศึกษา  จำนวน  477  คน

          การศาสนาและวัฒนธรรม

                    ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ มีวัดในเขตเทศบาล  3   แห่ง คือ วัดสว่างอารมณ์ , วัดสระใหญ่ 

          และวัดร่องเพกา สำนักสงฆ์ 2 แห่ง คือ สำนักสงฆ์โพธิปักษ์ขยิธรรม สำนักสงฆ์อดิเรกสาร วัดสระใหญ่  มีศาลเจ้าฟ้า

          กลาโหม  ซึ่งเป็นที่สักการบูชาของคนในเขตเทศบาล

                    ประเพณีวัฒนธรรม มีลักษณะเป็นแบบไทยประยุกต์ ประเพณีที่ควรอนุรักษ์ส่งเสริมที่สำคัญ ได้แก่ การ

          สวดพระมาลัย  ประเพณีสงกรานต์  ประเพณีแห่หลวงพ่อยอ  ประเพณีฉลองอุปสมบท ประเพณีในวันเข้าพรรษา และ

          ออกพรรษา เป็นต้น

 

          การสาธารณสุข

                    ในเขตเทศบาลมีคลินิกทางการแพทย์ จำนวน 5 แห่ง มีโรงพยาบาลสระโบสถ์ ซึ่งตั้งอยู่ตำบลนิยมชัย 

          ห่างจากเขตเทศบาลประมาณ 3 กิโลเมตร มีจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ 104 คน เทศบาลมีศูนย์บริการสาธารณสุข

          เพื่อให้บริการทางการแพทย์ ขั้นพื้นฐานมีคนไข้มารับการรักษาประมาณ  390  คนต่อเดือน และมีศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน

          ประจำทุกชุมชน ประเภทการเจ็บป่วยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 5 อันดับแรก ได้แก่

                    1.  โรคเบาหวาน

                    2.  โรคความดันโลหิตสูง

                    3.  ไข้หวัด

                    4.  โรคระบบทางเดินอาหาร

                    5.  โรควิงเวียนศีรษะ

          การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

                    ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภายในเขตเทศบาลในรอบ 3 ปี ที่ผ่านมาตั้งแต่  พ.ศ.2554 – 2556

          ไม่มีสถิติการเกิดสาธารณภัยที่ทำความเสียหายให้กับประชาชนมากนัก เป็นเพียงเหตุสาธารณภัยเล็กน้อย เช่น ไฟไหม้หญ้า

          ไร่นาบ้านเรือนของประชาชนบางส่วนซึ่งสามารถระงับเหตุได้ทันเวลา

                                                            

Visitors: 17,894