โครงสร้างพื้นฐาน

 

           การคมนาคมขนส่ง

                      ทางหลวงแผ่นดิน ๒ สาย คือ สายวังเพลิง – หนองม่วง (3326) เชื่อมต่อไปยังอำเภอหนองม่วง อำเภอโคกสำโรง 

           และอำเภอเมืองลพบุรี  โดยมีรถรับจ้างสองแถว เดินทางจากอำเภอสระโบสถ์ไปยังอำเภอโคกสำโรง   สายวังแขม – เขา

           ตะพานหิน (2340) เชื่อมต่อไปยังอำเภอลำนารายณ์

                              ถนนภายในเขตเทศบาลมีสภาพ  ดังนี้

                                 -   ถนนลูกรัง  จำนวน  40  สาย          ความยาว   255.79       กิโลเมตร

                                 -   ถนนลูกรังโรยหินคลุก                    ความยาว       2.50       กิโลเมตร

                                 -   ถนนคอนกรีต จำนวน  78 สาย        ความยาว     27.17        กิโลเมตร

                                 -   ถนนลาดยาง  จำนวน  9  สาย         ความยาว     26.65       กิโลเมตร

                              (ความกว้างเฉลี่ยของถนนทุกสาย ประมาณ  4.00 – 8.00  เมตร)

                      สภาพการจราจรในถนนทุกสาย ภายในเขตเทศบาลยังไม่คับคั่ง จึงยังต้องมีการปรับปรุงเกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร  

           สัญญาณการจราจรและการจัดทำป้ายชื่อถนนเพื่อรองรับสภาพการจราจรในอนาคตต่อไป

           การไฟฟ้า

                      เทศบาลตำบลสระโบสถ์ มีจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้  จำนวน ๒,๖๔๗ ครัวเรือน  โดยการฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ

           สระโบสถ์  เป็นผู้รับผิดชอบในการบริการ

           การประปา

                      จำนวนครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาในเขตเทศบาล จำนวน ๒,๐๐๒ ราย โดยเทศบาลเป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจการ

           ประปาโดยใช้น้ำดิบจากสระใหญ่  และน้ำบาดาล   ซึ่งกำลังการผลิตต่ำ  ยังไม่สามารถให้บริการได้ครบทั้งพื้นที่ และใช้

           บริโภคไม่ได้ จึงต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง

           การสื่อสารและโทรคมนาคม

                      ๑) โทรศัพท์ มี ๑ ชุมสาย ชุมสายโทรศัพท์สระโบสถ์ จำนวนเลขหมายที่สามารถให้บริการ ๗๐๐ เลขหมายโทรศัพท์

           สาธารณะ  ที่ติดตั้งในเขตเทศบาล ๕ เลขหมาย

                      ๒) ไปรษณีย์โทรเลข มีที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขของการสื่อสารแห่งประเทศไทย ๑ แห่ง คือ การไปรษณีย์โทรเลข

           สระโบสถ์

                      ๓) ระบบเสียงไร้สาย ซึ่งเทศบาลเป็นผู้ให้บริการในเขตพื้นที่ จำนวน ๑๐ จุด และหอกระจายข่าว ๑๒ แห่ง

                      ๔) หน่วยงานที่มีข่ายวิทยุสื่อสารในพื้นที่ มี ๓ หน่วยงาน ได้แก่ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ สถานี

           ตำรวจภูธร  อำเภอสระโบสถ์

           ลักษณะการใช้ที่ดิน

                      ลักษณะการใช้ที่ดินในเขตเทศบาลส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ถึงร้อยละ ๙๕ นอกนั้นเป็นพื้นที่พักอาศัย และส่วนราชการ

                                                        

Visitors: 17,894