สภาพเศรษฐกิจ

            ประชากรส่วนใหญ่ในเขตเทศบาล ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีการทำนา ปลูกพืชไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว  โดยเฉพาะข้าวหอมมะลิ อ้อย ข้าวโพด และถั่วลิสง รองลงมาคืออาชีพรับจ้าง และค้าขาย

          1. การเกษตรกรรม

                   พื้นที่การเกษตรคิดเป็นร้อยละ ๙๕ ของพื้นที่เขตเทศบาล จำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จำนวน  2,515  ครัวเรือน

                2. การอุตสาหกรรม

                   ภายในเขตเทศบาล มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก จำนวน 1 แห่ง เป็นอุตสาหกรรมแปรรูปยาง มีจำนวนแรงงานประมาณ  80 คน

                3 การพาณิชยกรรมและการบริการ  แยกเป็น

                    3.3.1   ตลาดสด ( ของเทศบาล)                                             จำนวน      1     แห่ง

                    3.3.2   ร้านค้าชุมชน                                                             จำนวน      1     แห่ง

                    3.3.3   ร้านค้าทั่วไป                                                             จำนวน    93     แห่ง

                    3.3.4   โรงสีข้าวขนาดกลาง                                                   จำนวน      2    แห่ง

                    3.3.5   สถานที่จำหน่ายอาหาร ตามพระราชบัญญัติสาธารณสุข     จำนวน     14    แห่ง

                    3.3.6   สถานที่จำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดกลาง                     จำนวน       7    แห่ง

                    3.3.7   ร้านแต่งผม เสริมสวย , ซ่อมเครื่องยนต์                        จำนวน    23    แห่ง
                    3.3.8   ร้านสะดวกซื้อ                                                           จำนวน      2     แห่ง

                                                        

Visitors: 17,894