การเมืองการปกครอง

การเมืองการปกครอง    

เทศบาลตำบลสระโบสถ์ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 1 ตำบล คือ ตำบลสระโบสถ์ และมี 12 หมู่บ้าน

ประชากร

          จากข้อมูลสถิติจำนวนประชากรตามประกาศสำนักทะเบียนกลาง ณ  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. 2561 

                                รวมทั้งสิ้น 7,439  คน 

                                จำแนกเป็น    เพศชาย   3,565  คน 

                                                   เพศหญิง  3,874  คน

                                จำนวนครัวเรือน            2,914   ครัวเรือน  คิดเป็นความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย  145 คน / ตางรางกิโลเมตร

                                 วัด                              5

                             สถานศึกษา                  1

                             โรงงาน                        2

                              หอพัก                         3

                              ตึกแถว                      30

                              ห้องแถว                   157

                              ตึก                            16

                              ร้านค้า                         8

                              สำนักงาน                     3

                              อาคารชุด                     1

                              สถานที่ราชการ              2

                              อื่นๆ                            7

                              ทะเบียนบ้านกลาง          1

                              ไม่มีทะเบียนบ้าน            1

                               ห้างหุ้นส่วนจำกัด           1

                               โกดัง                           1

                               บริษัท                          4

                               ทะเบียนบ้านชั่วคราว       3

                               ทะเบียนบ้านคนต่างด้าว   1

                                                         รวม    3,161

           โดยในปัจจุบันเทศบาลได้ดำเนินการจัดตั้งชุมชนย่อยเพื่อการพัฒนา จำนวน 12 ชุมชน ข้อมูลสถิติสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครอง รายละเอียดดังนี้

               1. ชุมชนแก้วมรกต         มีจำนวนครัวเรือน    228    ครัวเรือน         มีประชากร      618    คน

               2. ชุมชนเพชรชมพู        มีจำนวนครัวเรือน    222    ครัวเรือน         มีประชากร      519     คน

               3. ชุมชนแก้วรัตนะ         มีจำนวนครัวเรือน    183    ครัวเรือน         มีประชากร      470     คน

               4. ชุมชนซุ้มรวมใจ         มีจำนวนครัวเรือน    222    ครัวเรือน         มีประชากร      631     คน

               5. ชุมชนปัญจทรัพย์       มีจำนวนครัวเรือน    148    ครัวเรือน         มีประชากร      374     คน

               6. ชุมชนเพชรกล้า         มีจำนวนครัวเรือน    182    ครัวเรือน         มีประชากร      452     คน

               7. ชุมชนสัตตบงกช        มีจำนวนครัวเรือน    246    ครัวเรือน         มีประชากร      719     คน

               8. ชุมชนเพชรนภา         มีจำนวนครัวเรือน    243    ครัวเรือน         มีประชากร      654     คน

               9. ชุมชนแก้วนพเก้า       มีจำนวนครัวเรือน    246    ครัวเรือน         มีประชากร      615     คน

             10. ชุมชนทศพร              มีจำนวนครัวเรือน    452    ครัวเรือน         มีประชากร    1,138     คน

             11. ชุมชนร่องเพกา           มีจำนวนครัวเรือน    126    ครัวเรือน         มีประชากร      358     คน

             12. ชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง      มีจำนวนครัวเรือน    263    ครัวเรือน         มีประชากร      765     คน

                   ไม่กำหนดชุมชน        ,มีจำนวนครัวเรือน      57    ครัวเรือน        มีประชากร       125     คน

                แยกตามช่วงอายุ  ได้ดังนี้

                     1.  น้อยกว่า 1 ปีเต็ม – 5 ปี     แยกเป็นชาย      193   คน  หญิง      198   คน      รวม         391     คน

                     2.  6 ปีเต็ม – 11 ปี               แยกเป็นชาย      221   คน   หญิง     232   คน      รวม        453     คน

                     3.  12 ปีเต็ม – 17 ปี             แยกเป็นชาย      259   คน   หญิง     240  คน      รวม        499     คน

                     4.  18 ปีเต็ม – 49 ปี             แยกเป็นชาย   1,626   คน   หญิง   1,715  คน      รวม      3,341     คน

                     5.  50 ปีเต็ม – 60 ปี            แยกเป็นชาย      675   คน   หญิง     764  คน      รวม      1,439     คน

                     6.  อายุ 60 ปีขึ้นไป              แยกเป็นชาย      596  คน   หญิง      719  คน      รวม      1,315     คน

                                                  ทั้งหมดแยกเป็นชาย     3,570   คน   หญิง  3,868  คน      รวม      7,439    คน

 

              

                                                   

 

Visitors: 17,897