สภาพทั่วไป

ลักษณะที่ตั้ง  อาณาเขต

 

          เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 10 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 เดิมมีพื้นที่ 6 ตารางกิโลเมตร ต่อมาได้มีประกาศกระทรวงมหาดไทย รวมองค์การบริหารส่วนตำบลสระโบสถ์ กับ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2547 ทำให้ปัจจุบันมีพื้นที่รวมทั้งหมด 52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,500 ไร่ อยู่ในเขตพื้นที่อำเภอสระโบสถ์ ห่างจากที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ประมาณ 2 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเมืองลพบุรีไปทางทิศเหนือประมาณ 69 กิโลเมตร

 

 

 

                   อาณาเขต       พื้นที่เทศบาลมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลมหาโพธิ  จังหวัดลพบุรี

                   ทิศใต้              ติดต่อกับตำบลห้วยใหญ่  ตำบลทุ่งท่าช้าง  จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลนิยมชัย  จังหวัดลพบุรี

                   ทิศตะวันตก       ติดต่อกับอำเภอหนองม่วง  จังหวัดลพบุรี

 

 

                                                       ลักษณะภูมิประเทศ


          สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสูง สลับเนินเขาและภูเขา พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินปนทราย เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรม เลี้ยงสัตว์ การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร

 

                                                       ลักษณะภูมิอากาศ


               ลักษณะภูมิอากาศ เป็นลักษณะแบบร้อนชื้น อยู่ภายใต้อิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากลมมรสุมทั้งสองแล้วยังได้รับอิทธิพลจากพายุดีเปรสชั่นและพายุใต้ฝุ่นด้วย

                                              

Visitors: 17,894