• 22 พ.ย.61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 ขึ้น ณ วัดสว่างอารมณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม และประเพณีไทยให้คงอยู่ต่อไป โดยในกิจกรรมภาคบ่าย (15.00 น.) จัดให้มีการเดินขบวนแห่กระทง ซึ่งมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่จำนวนมาก อาทิ ขบวนของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ (ผู้บริหาร /สภา/พนักงาน/ลูกจ้าง) โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ โรงเรียนสร้างพัฒนา โรงพยาบาลสระโบสถ์ หน่วยงานราชการในอำเภอสระโบสถ์ หน่วยงานเอกชน และประชาชนชาวสระโบสถ์ โดยใช้เส้นทาง ถนนสายกลาง เพื่อเข้าสู่วัดสว่างอารมณ์ และในกิจกรรมในภาคค่ำ (18.00 น.) จัดให้มีการประกาศผลการประกวดกระทง ประจำปี 2561 ซึ่งผู้ชนะเลิศในปีนี้ ได้แก่ โรงเรียนสร้างพัฒนา รองชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ รองชนะเลิศ ลำดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร และรางวัลชมเชย ได้แก่ บริษัทน้ำตาลสระบุรี จำกัด (สาขาสระโบสถ์) ตามด้วย รับชมการแสดงจาก โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ โรงเรียนสร้างพัฒนา ปิดท้ายกิจกรรมด้วยการแสดงวงดนตรีลูกทุ่งเต็มวงจาก จาก โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร ...ซึ่งงานลอยกระทงของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ปีนี้ได้รับเกียรติจาก ว่าที่ร้อยตรีอภิชัย ศรีเมือง นายอำเภอสระโบสถ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานลอยกระทง ในปีนี้มีประชาชนชาวสระโบสถ์มาร่วมสืบสานประเพณีโบราณร่วมกันอย่างมากมาย.

 • 31 ตุลาคม 2561 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ร่วมกับหน่วยงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน บมจ.น้ำตาลสระบุรี ครั้งที่ 1/2561 ณ บริเวณโรงงานน้ำตาลสระบุรี (สาขาสระโบสถ์) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นภายในสถานประกอบการกิจการ และเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่พนักงาน ลดการสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น สร้างเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน

 • วันที่ 23 ตุลาคม 2561 วันปิยมหาราช คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ โดยมี นายวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยประกอบพิธี ดังนี้ เวลา 06.00 บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์

 • วันที่ 13 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะสภาเทศบาล พนักงานราชการ และลูกจ้าง เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์ โดยมี นายวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพ่อค้า ประชาชน ร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยประกอบพิธี ดังนี้ เวลา 06.00 บำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เวลา 09.00 น. พิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม เวลา 19.00 น. พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ที่ว่าการอำเภอสระโบสถ์

 • วันที่ 3 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ นำโดย นายอุบล กล้วยดี รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ มอบป้ายบ้าน โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรม 1 ตำบลซ่อม โดยจังหวัดลพบุรีและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมกับเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ในการดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยสร้างห้องน้ำและซ่อมแซมหลังคา ให้แก่ นางแต๋ว งามเลิศ ม.12 ตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี

 • 31 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ งานพัฒนาชุมชน จัดโครงการพออยู่พอกินประจำปี 2561 ฝึกสอนการทำปุ๋ยอินทรีย์ โดยลุงพิเชษฐ์ มังกรทอง ปราญช์ชาวบ้าน มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกษตรประกอบอาชีพทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ใช้ปุ๋ยหมักอินทรีย์แทนการใช้ปุ๋ยเคมี เพื่อส่งเสริมให้เกษตรประกอบอาชีพโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาความรู้ทางด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกร ส่งเสริมการลดต้นทุนทางด้านการผลิต เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและช่วยรักษาสภาพแวดล้อม โดยมี นายอุบล กล้วยดี รองนายกฯ รักษาราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเข้าร่วมฝึกอาชีพ ทำให้การดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ.

 • 23 สิงหาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องสุขาภิบาลอาหาร แก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร เจ้าหน้าที่โรงงานน้ำตาล ครูโรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ และตัวแทน อสม.ในเขตเทศบาลฯ เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการและผู้บริโภคให้ตระและเฝ้าระวังตนเองจากการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสม โดยมี นายธนกิตติ ขุ่มแร่ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สังกัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอโคกสำโรง และ นางวนิดา ขุ่มแร่ เภสัชกรชำนาญการ สังกัดโรงพยาบาลสระโบสถ์ ผู้เป็นวิทยากรให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องหลักการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้เข้าร่วมอบรมฯ

 • 21 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์มอบรถโยกให้แก่ผู้พิการในตำบลสระโบสถ์ (ได้รับการสนับสนุนรถโยกจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่งคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี) จำนวน 6 ราย เพื่อให้ผู้พิการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณภาพและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นสิทธิอันพึงได้ของผู้พิการที่จะได้รับการบริการจากรัฐ.

 • 10 สิงหาคม 2561 สภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์เปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ได้แก่ การพิจารณาญัตติของนายกเทศมนตรีตำบลสระโบสถ์ เรื่อง ขอความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 • 6-10 สิงหาคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสระโบสถ์ โดยงานพัฒนาชุมชน จัดโครงการฝึกอาชีพระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 3 ฝึกทั้งหมด 4 อาชีพด้วยกัน ได้แก่ ฝึกสานตะกร้าจากเส้นพลาสติก ถักเปลยวน ถักพรมเช็ดเท้า ถั่วเคลือบน้ำตาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนาอาชีพเสริม ส่งเสริมอาชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้มีการลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้ในครัวเรือน และส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน โดยมีผู้สูงอายุ สตรี เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก.

 • 8 สิงหาคม 61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดโครงการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้กิจกรรมท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่น สร้างป่า รักษ์น้ำ” ณ บริเวณพื้นที่สาธารณประโยชน์ป่าช้าลาว (บ่อขยะ) หมู่ที่ 2 เวลา 8.30 น. โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์มาเป็นประธานในพิธีเปิด มีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อพสกนิกรชาวไทยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เช่น บุคลากรของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ท้องถิ่นอำเภอสระโบสถ์ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนสระโบสถ์วิทยาคาร โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ จิตอาสา หน่วยงานเอกชน พี่น้องประชาชนชาวสระโบสถ์ เป็นต้น

 • เทศบาลตำบลสระโบสถ์ รับบริจาคมือถือเก่า ไม่ใช้แล้วจากประชาชนชาวสระโบสถ์ (คุณตาเลิศ วันแก้ว ประชาชนชาวหมู่ 4 ) ตามโครงการโครงการ"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา" เพื่อนำส่งรวบรวมรีไซเคิลอย่างถูกวิธี และนำรายได้จากการรีไซเคิลไปจัดหาหนังสือและสื่อการเรียนรู้อื่นๆ ให้แก่เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ทุรกันดาร จำนวน 1,000 แห่ง

 • 26 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลตำบลสระโบสถ์ นำต้นเทียนจำนำพรรษาที่หล่อไว้ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 ที่ผ่านมา ถวายแก่วัดในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ เพื่อใช้ในการประกอบพิธีทางศาสนา ศึกษาพระธรรม ในช่วงเข้าพรรษา.

 • วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนลดการใช้ถุงพลาสติกและเลิกการใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ให้แก่สถานศึกษา ตลาดสด และชุมชน หรือร้านค้า ในเขตเทศบาลฯ

 • 24 กรกฎาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์จัดโครงการถนนน่ามอง เมืองน่าอยู่ ภายใต้กิจกรรม “Big Cleaning Day” เพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระชนมพรรษา 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โดยในการนี้มีคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล พี่น้องประชาชนชาวสระโบสถ์เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก. (ชมภาพเพิ่มเติม)

 • 20 ก.ค.61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในโครงการจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสระโบสถ์ โดยได้รับเกียรติจากท่านวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานในพิธี มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก โดย เทศบาลตำบลสระโบสถ์จะนำต้นเทียนที่หล่อเรียบร้อยแล้วถวายวัดในเขตเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561.
 • ฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงลาย
  ฉีดพ่นฝอยละอองกำจัดยุงลาย

  เดือน กรกฎาคม 61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ออกพ่นฝอยละอองในหมู่บ้านสระโบสถ์ เพื่อกำจัดยุงและแมลงนำโรคซึ่งเป็นการควบคุมโรคไข้เลือดออก.
 • กิจกรรมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน
  กิจกรรมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน

  11 มิถุนายน 2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สระโบสถ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลสระโบสถ์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี จัดกิจกรรมสำรวจสภาวะทันตสุขภาพสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียนตามโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สระโบสถ์ ปีการศึกษา 2561

 • 31 พฤษภาคม 2561 ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ได้รับรางวัลศูนย์ฯดีเด่นจังหวัดลพบุรี จากกระทรวงยุติธรรม ตามโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2561
 • การประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติม)2561-2564 ประจำปี 2561
  การประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติม)2561-2564 ประจำปี 2561

  3-15 พฤษภาคม 2561 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดการประชุมประชาคมแผนพัฒนาสี่ปี(เพิ่มเติม)2561-2564 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 3-15 พฤษภาคม 2561 เพื่อรับฟังข้อเสนอ ความต้องการ ความเดือดร้อน และความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล และนำมาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(เพิ่มเติม)ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2561
 • ตลาดนัดขยะ พ.ค. 61
  กิจกรรมตลาดนัดขยะ ประจำเดือน พ.ค. 61

  วันที่ 7 - 23 พ.ค. 61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรม "ตลาดนัดขยะ" ประจำเดือนพฤษภาคม 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์ ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป เพื่อดำเนินการตามนโยบาย "จังหวัดสะอาด" ซึ่งเป็นการบริหารจัดการขยะจากต้นทาง.
 • มอบรถเข็นสำหรับคนพิการ
  มอบรถเข็นสำหรับคนพิการและเก้าอี้สุขา

  6 พ.ค.61 ทต.สระโบสถ์ เข้ารับมอบรถเข็นสำหรับคนพิการและเก้าอี้สุขาจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี และได้นำมาส่งมอบต่อให้ผู้พิการในเขตตำบลสระโบสถ์ โดยการสำรวจข้อมูลและประสานงานของเจ้าหน้าที่นักพัฒนาชุมชนจึงทำให้คนพิการในเขตตำบลสระโบสถ์มีอุปกรณ์เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินชีวิตต่อไป.
 • ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัข-แมว ประจำปี 2561
  กิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว

  วันที่ 17 - 25 เม.ย.61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ กองสาธารณสุขฯ จัดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจำปีงบประมาณ 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากปศุสัตว์อำเภอสระโบสถ์ในการทำหมันให้สุนัขและแมวอีกด้วย.
 • งานไหว้ศาลเจ้าฟ้ากลาโหม (ศาลตาปู่) 2561
  งานไหว้ศาลเจ้าฟ้ากลาโหม (ศาลตาปู่) 2561

  20 เม.ย. 61 (ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 6) ทต.สระโบสถ์ จัดงานไหว้ศาลเจ้าฟ้ากลาโหม (ศาลตาปู่) 2561 ซึ่งเป็นงานประเพณีท้องถิ่นที่จัดในวันขึ้น 6 ค่ำเดือน 6 ของทุกปี ซึ่งประกอบด้วยพิธีเจริญพระะุทธมนต์เย็น ตักบาตร ทำบุญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนในชุมชน เป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นต่อไปปฎิบัติสืบทอดต่อๆไป มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.
 • กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561
  กิจกรรมวันสงกรานต์ 2561

  13 เม.ย. 61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ 61 ณ วัดสว่างอารมณ์ ตั้งแต่ เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป โดยจัดให้มีกิจกรรมกางสรงน้ำพระพุทธรูป พระสงฆ์ การรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีของไทย แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน .
 • 7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ 2561
  7 วัน อันตราย ช่วงสงกรานต์ 2561

  11 เม.ย.61 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 11— 17 เม.ย. 61 ณ สี่แยกป้อมตำรวจ ทางเข้าถนนสาย 8 โดยเทศบาลตำบลสระโบสถ์จัดเวรยามบริการประชาชน 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง.
 • ตลาดนัดขยะ เดือนมีนาคม 2561
  ตลาดนัดขยะ เดือนมีนาคม 2561

  8-23 มี.ค 61 เวลา 9.30 น. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ดำเนินการตามแผนการบริหารขยะมูลฝอย หมู่บ้าน/ชุมชน “จังหวัดสะอาด” โดยจัดกิจกรรม “ตลาดนัดขยะ” ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยเทศบาลตำบลสระโบสถ์ ลงพื้นที่ ครบทั้ง 12 ชุมชน และมีประชาชนนำขยะที่คัดแยกไว้มาร่วมกิจกรรมตลาดนัดขยะอย่างมากมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการขยะของเทศบาลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 • Big Cleaning Day ปี 2561
  Big Cleaning Day

  21 มี.ค.61 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป เทศบาลสระโบสถ์ โดยจัดกิจกรรม ”Big Cleaning Day“ ภายใต้โครงการ ถนนน่ามอง เมืองน่าอยู่ โดยได้รับเกียรติจาก ท่านวิจิตร วาททัศนะ นายอำเภอสระโบสถ์ เป็นประธานฯ ซึ่งกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสางทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ต่างๆ ภายในชุมชน สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะผู้ บริหาร สมาชิกสภา กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชนและปลุกจิตสำนึกการรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชนให้แก่ประชาชน.

 • 26 ก.พ.61 เวลา 9.30 น. สภาเทศบาลสระโบสถ์ ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่1 ครั้งที่1 ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลสระโบสถ ์ โดยมีผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนและ ประชาชนเข้าร่วมฟังการประชุมในครั้งนี้ด้วย.
 • โครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ปี 61

  21ก.พ.61 เวลา 8.30 น.เทศบาลสระโบสถ์ร่วมกับศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน ต.สระโบสถ์จัดโครงการสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว ณ อาคารอเนกประสงค์ ทต.สระโบสถ ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในครอบครัว เพื่อให้วัยเด็กและวัยผู้ใหญ่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ในครอบครัว และได้รับเกียรติจาก รก.อธิการบดี ม.ราชภัฎเทพสตรี (ผศ.จิตนา เวชมี) นำทีมคณะวิทยากรทำกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 70 ราย.
 • โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบฯ 61
  โครงการควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ ประจำปีงบฯ 61

  12 ก.พ.61 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมโครงการป้องกัน และควบคุมโรคเอดส์ ประจำปีงบฯ 61 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและมีพฤติกรรมที่ปลอดภัย จากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน โดยมีเด็กและ เยาวชนตำบลสระโบสถ์สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก..
 • จัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส(โครงการ 1 ตำบลซ่อม)

  6 ก.พ.61 ณ ห้องประชุมสภาฯ เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส(โครงการ 1 ตำบลซ่อม)ตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบฯ 61 เพื่อรายงานผลการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 60 พร้อมทั้งร่วมกันพิจารณาผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ที่ยื่นขอการขอรับการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม ประจำปี 61 โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี.
 • โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ปี 61
  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฎิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ปี 2561

  วันที่ 19 ม.ค.61 เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัดฝึกอบรมการเพิ่มศักยภาพในการปฎิบัติหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบฯ 2561 ให้แก่ คณะผู้บริหาร สภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล
 • กิจกรรมวันเด็ก 2561

  วันเสาร์ ที่ 13 มกราคม 61 ณ อาคารอเนกประสงค์ฯ เทศบาลตำบลสระโบสถ์จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 61 โดยจัดให้มีกิจกรรมการละเล่น การตอบคำถาม การแสดงความสามารถบนเวที เพื่อชิงของรางวัลมากมาย มีการบริการอาหารเครื่อดื่มฟรีตลอดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชน เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นกำลังของชาติต่อไป มีเยาวชนและเด็กเข้าร่วมงานวันเด็กปีนี้มากกว่า 500 ราย.
 • จุดบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561
  จุดบริการประชาชน 24 ชั่วโมง ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561

  28 ธ.ค.60 คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลสระโบสถ์ เข้าร่วมพิธีเปิดจุดบริการประชาชน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัยทางถนน ช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2561 ระหว่างวันที่ 28 ธ.ค.60— 3 ม.ค. 61 ณ สี่แยกป้อมตำรวจ ทางเข้าถนนสาย 8 โดยเทศบาลตำบลสระโบสถ์จัดเวรยามบริการประชาชน 7 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง.

>>>>> ติดตามข่าวสาร  คอลัมน์   "โครงการ/กิจกรรม/ผลงาน เด่น"   เพิ่มเติม   ได้เลยคะ.. <<<<<


 

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2561/62  (รายละเอียดเพิ่มเติม)


 • เทศบาลตำบลสระโบสถ์ได้มีการรณรงค์เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคกลัวน้ำ เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัส เรบีส์ ไวรัส (Rabies Virus) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด อาทิ สุนัข แมว กระต่าย กระรอก ลิง ค้างคาว รวมถึงคน เชื้อจะสามารถติดต่อได้โดยการกัดหรือข่วนเชื้อจะอยู่ในน้ำลาย ถ้าเป็นสุนัขและแมวจะพบว่ามีเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าออกมากับน้ำลายตั้งแต่ก่อนแสดงอาการ 1-7 วัน โดยโรคนี้เมื่อเกิดการติดเชื้อแล้ว จะส่งผลต่อระบบประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง และเมื่อเชื้อเข้าสู่สมองเพิ่มจำนวน ผู้ที่ได้รับเชื้อจะมีอาการคลุ้มคลั่ง กระวนกระวาย เกิดอาการชักเกร็ง อัมพาต หมดสติ และเสียชีวิตทุกราย.
 • ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด
  ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด

  ข้อควรปฏิบัติภายหลังจากสุนัขบ้าหรือสัตว์ที่สงสัยว่าบ้ากัด
  1. ล้างแผลทันทีด้วยน้ำสะอาด ฟอกด้วยสบู่ 2-3 ครั้ง แล้วทาแผลด้วยน้ำยาพิวิดีน (เบตาดีน) หรือแอลกอฮอล์ หรือทิงเจอร์ ไอโอดีนแล้วรีบไปปรึกษาแพทย์ทันที
  2. ถ้าสุนัขตายให้นำซากมาตรวจ ถ้าหากสุนัขไม่ตายให้ขังไว้ดูอาการ 10 วัน ขณะเดียวกันให้รีบไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าส่วนการรักษาทางสมุนไพรหรือแพทย์แผนโบราณไม่สามารถป้องกันโรคได้ ไม่ควรรอดูอาการสุนัข เพราะอาจสายเกินไปที่จะฉีดวัคซีน
  3. ในกรณีที่ติดตามสัตว์ที่กัดไม่ได้ อาทิ สัตว์ป่า สัตว์จรจัด สัตว์กัดแล้วหนีไป จำเป็นต้องรับการฉีดวัคซีน
  4. ผู้ที่ต้องมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าคือ มีบาดแผล ไม่ว่าจะเป็นรอยช้ำเขียว มีเลือดไหล แผลถลอกหรือแผลลึก รวมทั้งผู้ที่สุนัขเลียที่นัยน์ตา ริมฝีปาก และผิวหนังที่มีแผลถลอก ส่วนในกรณีที่ถูกเลียผิวหนังที่ไม่มีแผลหรือเพียงแต่อุ้มสุนัขไม่สามารถจะติดโรคได้
 • คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  คาถา 5 ย. ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
  1. อย่าแหย่สุนัขให้โกรธ
  2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขตกใจ
  3. อย่าเข้าไปแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
  4. อย่าหยิบจานข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร
  5. อย่ายุ่งหรือเข้าใกล้สุนัขที่ไม่รู้จักและไม่มีเจ้าของ

>>>>> ติดตามข่าวสาร  คอลัมน์   " เทศบาลฯ ห่วงใยประชาชน "   เพิ่มเติม     ได้เลยคะ.. <<<<<

                                

 23 ก.ค 61   ทต.สระโบสถ์ ขอประชาสัมพันธ์..เรียนเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมโครงการถนนน่ามองเมืองน่าอยู่ ภายใต้กิจกรรม "ิBig Cleaning Day" ในวันที่ 24 ก.ค.61 เวลา 8.30 น. ณ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทต.สระโบสถ์ เป็นการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ....จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลา สถานที่ ดังกล่าว และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้... ท่านสามารถ   เพื่อ downlond  กำหนดการ.

 5 ก.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ(พุ่มทอง-พุ่มเงิน)และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  ในวันเสาร์ที่ 28 กรกฏาคม 2561  เวลา 17.00 น.   ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลสระโบสถ์...  เพื่อ downlond  กำหนดการ.

 5  ก.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ในโครงการ การจัดงานวันเข้าพรรษา ประจำปี 2561    ใน วันที่ 20  กรกฎาคม  2561  ตั้งแต่ เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป ณ วัดสว่างอารมณ์  ต.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี ... และร่วมกันถวายเทียนจำนำพรรษายังวัดในเขตตำบลสระโบสถ์  ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561  

 4  มิ.ย 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนการบริหารจัดการขยะตาม หลักการ 3Rs (Reduce Reuse Recycle) ไป ใช้ในการจัดการขยะต้นทาง และได้จัดทำเอกสารการจัดทำ  ถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกครัวเรือน เพื่อรณรงค์การให้ประชาชนดำเนินการจัดให้มีถังขยะเปียกประจำ  ครัวเรือนอย่างน้อย ร้อยละ 80 ของครัวเรือนทั้งหมด... ท่านสามารถ   เพื่อ downlond  เอกสารการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการกำจัดขยะอินทรีย์และขยะเปียกใน ครัวเรือน.

 28  พ.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยกองสาธารณสุขฯ ประชาสัมพันธ์ การป้องกัน ควบคุม แก้ไข การเกิดโรคไข้เลือดออก  ซึ่งเป็นโรคติดต่อที่มีการระบาดอย่างรุนแรงในขณะนี้... ท่านสามารถ   เพื่อ downlond  เอกสารประชาสัมพันธ์คู่มือประชาชนเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก.

 16  พ.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยงานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้สูงอายุมายื่นสิทธิ์ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ ของปีงบประมาณ 2562 (รายตกค้าง) และการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 (รายใหม่)  ณ ห้องพัฒนาชุมชน  ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 30 พ.ย. 61... ท่านสามารถ     เพื่อ downlond เอกสารประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และเอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อติดต่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.

 1  พ.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ กองสาธารณสุขฯ  จัดกิจกรรม ตลาดนัดขยะ  ประจำเดือนพฤษภาคม 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์  ในระหว่าง วันที่ 7 - 23  พฤษภาคม  2561  ตั้งแต่ เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ...   เพื่อ downlond วัน เวลา สถานที่ ในการจัดกิจกรรม ตลาดนัดขยะ  ประจำเดือนพฤษภาคม 61 .

 1  พ.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ จัด ประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพื่อทบทวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลสระโบสถ์ โดยกำหนดจัดการประชุมฯ ระหว่าง วันที่ 3 - 15  พฤษภาคม  2561 เวลา 17.00 น.  เป็นต้นไป ... เพื่อ downlond วัน เวลา สถานที่ ในการจัดประชุมประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564).

 5  เม.ย 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ กองสาธารณสุขฯ  จัดกิจกรรม รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์ระหว่าง วันที่ 17 - 25  เมษายน  2561     เพื่อ downlond วัน เวลา สถานที่ ในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว  ประจำปีงบประมาณ 61 .

 2  เม.ย 61  ทต.สระโบสถ์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม "วันสงกรานต์ ประจำปี 61" ใน วันที่ 13 เมษายน 61 เวลา 08.30  น.  เป็นต้นไป ณ วัดสว่างอารมณ์ ตำบลสระโบสถ์ ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ชมการแสดงจากผู้สูงอายุ การละเล่นพื้นบ้าน การแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน ฯลฯ   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันสืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีของไทยให้อยู่คู่คนไทยต่อไป เพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่เยาวชนในการเล่นสงกรานต์อย่างถูกต้องดีงาม และเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน.

 2  เม.ย 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน งานตลาดนัดขยะ ประจำเดือน เมษายน 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์ระหว่าง วันที่ 2 - 23  เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป ... เพื่อ downlond วัน เวลา สถานที่ ในการจัดตลาดนัดขยะประจำเดือนเมษายน.

 19  มี.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วม กิจกรรม "Big Cleaning Day" ใน วันที่ 21 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 น.  เป็นต้นไป ณ บริเวณซุ้มเฉลิมพระเกียรติ (ถนนสาย 8)  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสะสางทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ ภายในชุมชน ถนนสาธารณะและเป็นการสร้างความร่วมมือ ร่วมใจ สัมพันธ์ภาพอันดีระหว่างคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และปลุกจิตสำนึกของพี่น้องประชาชนในด้านการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในชุมชน.

 7  มี.ค 61  เทศบาลตำบลสระโบสถ์ประชาสัมพันธ์ แผนดำเนินงาน งานตลาดนัดขยะ ประจำเดือนมีนาคม 61 ซึ่งจัดครอบคลุมพื้นที่ 12 หมู่บ้าน ของตำบลสระโบสถ์ระหว่าง วันที่ 8 - 23  มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.  เป็นต้นไป..   เพื่อ downlond วัน เวลา สถานที่ ในการจัดตลาดนัดขยะประจำเดือนมีนาคม .

หน้าที่...2

              

 video (วีดีทัศน์) เพื่อการประชาสัมพันธ์...

 
 
Visitors: 17,897